Giới thiệu   /  Điều lệ
Điều lệ Hiệp hội các nhà bán lẻViệt Nam

Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam và các lĩnh vực khác có liên quan tới lĩnh vực bán lẻ. Hiệp hội hoạt động trên cơ sở tự nguyện, phi lợi nhuận, nhằm mục đích tập hợp, đoàn...

upload/fckeditor/Dieu le AVR(1).doc

 
Nhà tài trợ - thành viên

Dong ho - Đồng hồ - Đồng hồ nữ - Dong ho nu